ALGEMENEVOORWAARDEN DIPANEGARA GYM

(KvK nummer: 40190011)

 

1. Dipanegara Gym behoudt zich het recht om tarieven van abonnementen, reglementen, voorwaarden en lesmomenten (lestijden en -dagen) te indexeren/wijzigen. Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Lid het recht om de overeenkomst binnen één maand na de bekendmaking te ontbinden. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW.

2. Deelnemers krijgen toestemming deel te nemen aan een (proef)les, bij vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een schriftelijk akkoord aansprakelijkheids- vrijwaringsverklaring. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient ouder/verzorger deze documenten persoonlijk te ondertekenen.

3. Deelnemers sluiten een abonnement af (eventueel na een proefles) middels een inschrijfformulier, waarin akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden Dipanegara Gym.

4. De contributie wordt iedere maand d.m.v. een automatische incasso geïncasseerd m.b.v. een machtigingsformulier Dipanegara gym. Wedstrijdvechters betalen jaarlijks een selectiebijdrage vanwege de extra; facilitering, trainingsmomenten en persoonlijke begeleiding.

5. Bij het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarde betalingstermijn, ontvangt het lid na 3 weken een betalingsverzoek (1e herinnering extra kosten 1,00). Wordt vervolgens nog niet betaald dan volgt na 2 weken een 2e betalingsherinnering (extra kosten 2,00 ), waarin een uiterlijke termijn van betaling is opgenomen. Is binnen deze termijn niet betaald dan wordt de vordering ter incasso gegeven en is het lid, zonder nadere ingebrekestelling in gebreke. Hij is over contributie de wettelijke rente (4%) verschuldigd over iedere maand dat de betaling achterwege blijft. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van het buitengerechtelijke kosten, welke op minimaal 15% van het betrokken bedrag worden gefixeerd.

6. Deelnemers dienen zich te houden aan de Dojo etiquette van Dipanegara Gym. Bij wangedrag of zich niet houden aan de dojo etiquette, behoudt Dipanegara Gym het recht betrokkene voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en indien nodig zonder restitutie van contributiegelden.

7. Per maand zijn er minimaal twee en maximaal 5 trainingsweken (uitgezonderd van de zomervakantie). Dit is afhankelijk van de maand en vakantie periodes van Dipanegara Gym. Tijdens vakanties/feestdagen wordt de contributie doorbetaald.

8. Wedstrijdvechters mogen niet voor een andere vechtsportschool, deelnemen aan wedstrijden, tenzij dit mondeling is afgesproken.

9. Privacy: Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportschool Dipanegara houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze privacy verklaring is te vinden op onze website www.dipanegaragym.nl

9. Het opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden via het volgende mailadres: info@dipanegaragym.nl Let hierbij op de geldende opzegtermijn van één maand, ingaande vanaf de laatste dag van de maand waarin schriftelijk wordt opgezegd (m.u.v. ziekte of blessure; in onderling overleg). Afmelding via post, facebook of andere Social Media wordt niet in behandeling genomen! (Dit om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien).